5 Mart 2021 | Cuma
 
1) 2010/014 - Mineral Dolgu Maddelerinin Poliolefin Boru Malzemelerinin Kısa ve Uzun Süreli Performans Özelliklerine Etkisinin Optimizasyonu
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2010
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Prof.Dr. Paşa YAYLA
Özbilgi: Bu çalışmada daha önce yukarıda bahsedilen proje kapsamında ekstrüder ile üretilmiş olan saf ve mineral dolgulu PE borulardan ve yine aynı hammaddelerden enjeksiyon ile hazırlanmış olan deney numunelerine ASTM D 1693 Etilen Plastiklerin Çevresel Çatlak İlerlemesinin Tayini için Standart Test Metoduna uygun olarak testler uygulanacak ve önceki proje sonucu optimize edilen dolgu oran ve değerlerin aşındırıcı (korozif) ortamlar içinde davranışları incelenecektir.
2) 105M220 - Mineral Dolgu Maddeleri İle Poliolefin Plastik Boruların Kısa Ve Uzun Süreli İç Basınç Performans Özelliklerinin Optimizasyonu-105M220
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2006
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN
Özbilgi: Plastik hammaddeler çeşitli yöntemlerle ürünlere dönüştürülürken nihai ürünün gerek maliyetlerini azaltmak gerekse kalitesini iyileştirmek için şekillendirme esnasında ana plastiğe birtakım katkı ve dolgu maddeleri de ilave edilirler. Polivinil klorür (PVC)’den üretilen ürünlerde bu katkılar dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllardır kullanılmaktadır. Poliolefin grubu plastiklerden olan polietilen (PE) ve polipropilen (PP) malzemelerden üretilen ürünlerde de bu katkıların kullanılabileceği konusunda son yıllarda sürdürülen birtakım araştırmalar ve pilot uygulamalar olmakla birlikte ülkemizde bu konuda teknik bilgi birikimi ve herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Teklif edilen bu projede, nihai ürüne farklı özellikler kazandırmak üzere PE ve PP boru malzemelerine katılacak olan mineral katkı ve dolgu maddelerinin poliolefin boruların kısa ve uzun süreli iç basınç performans özelliklerine etkileri araştırılacaktır. Ana polimer ile birlikte mineral katkı ve dolgu maddelerinin poliolefin borularında ekstrüzyon yöntemi ile imalatında kullanımları plastik borunun kısa ve uzun süreli iç basınç performans özelliklerine etkisi; literatürde yer alan çok az sayıdaki çalışmalar ve mevcut üretim, emniyet ve kalite standartları ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak deneysel olarak çalışılacaktır. Çalışmada en fazla üç farklı partikül büyüklüğüne veya şekline sahip kalsiyum karbonat (CaCO3) ve/veya talk gibi iki temel tip mineral katkı ve dolgu maddesi PE ve PP gibi iki temel tip poliolefin grubu boru hammaddesi kullanılacaktır. Farklı % hacim (5, 10, 20, 30, v.s. gibi) oranında mineral katkı ve dolgu maddeli PE ve PP karışımlar (PE/CaCO3, PE/Talk, PE/CaCO3/Talk, PP/CaCO3, PP/Talk ve PP/CaCO3/Talk) farklı yönde (paralel) dönen çift vidalı ekstrüzyonda granül halde boru hammaddesi olarak elde edilecektir. Bu şekilde üretilen katkılı ve dolgulu poliolefin hammaddesinden ilgili boru standartlarında belirtilen çap/et kalınlığı (D/t) oranında borular ekstrüzyon yöntemi ile imal edilecektir. Mineral katkı ve dolgu maddelerinin (bundan böyle sadece ya katkı yada dolgu maddesi ifadesi kullanılacaktır) PE ve PP boruların kısa ve uzun süreli iç basınç performans özelliklerine etkileri mineral dolgu maddesinin partikül büyüklüğüne veya şekline ve bunlara bağlı olarak ta % hacim ve/veya % ağırlık oranında mineral dolgu maddesi miktarına bağlı olarak araştırılacaktır. Ekstrüzyonda farklı (D/t) oranlarında elde edilen borulara; - farklı ortam sıcaklıklarında statik iç basınç deneyi uygulanarak borunun çevresel gerilmesi ile Basınç-Sıcaklık-Zaman (Regrasyon) Eğrileri belirlenecek ve arı poliolefin borularla karşılaştırılarak mineral dolgu maddesinin partikül büyüklüğüne veya şekline ve bunlara bağlı olarak ta % hacim ve/veya % ağırlık oranında mineral dolgu maddesi miktarına bağlı etkileri araştırılacaktır. Ayrıca mineral dolgulu PE ve PP boruların uzun süreli iç basınç performans özelliklerinin; - depolama (camsı geçiş sıcaklığının altında ve üstünde gün ışığı tesiri olmayan iki farklı ortamda) ve - korozyon (kullanım yerlerine göre farklı sıvı ortamlarında)yaşlanma zamanlarına bağlı olarak değişimleri araştırılacaktır ve saf poliolefin grubu borularla karşılaştırılarak yorumlanacaktır. Proje sonunda, hem poliolefin grubu boruların kısa ve uzun süreli iç basınç performans özelliklerine CaCO3 ve/veya talk gibi iki farklı tip mineral dolgu maddesinin etkisi ile bu etkilerin mineral dolgu maddesinin partikül büyüklüğüne veya şekline ve bunlara bağlı olarak ta % hacim ve/veya % ağırlık oranında mineral dolgu maddesi miktarına bağlı olarak değişimleri hem de mineral dolgulu poliolefin grubu boruların Basınç-Sıcaklık-Zaman Eğrileri belirlenmiş olunacaktır. Bununla beraber bu proje Ülkemizdeki plastik boru üretici ve kullanıcılarının yanında plastik işleme sektöründe faaliyet gösteren birçok hammadde ve mamul üreticisi ile ithalatçılar için boru ve mamullerinin fiziksel özelliklerini, özel ihtiyaçlara uydurabilmek, maliyet/iş başarı indisini optimize etmek ve işlemeyi geliştirebilmenin yanında boru ve mamulünün fiyatını ayarlamadaki temel bilgileri sunacaktır. İlave olarak Sekizinci Kalkınma Planında da belirtildiği üzere Ülkemizde bulunan toplam rezervi yüz milyonlarca ton olan kaliteli kalsit ile 106.000 tonu görünür toplam rezervi 1.158.000 ton olan talk yataklarının ülke ekonomisine daha verimli bir şekilde katkısını ve kalsit yataklarında üretim yapan yaklaşık 20 ve talk yataklarında ilkel metotlarla üretim yapan yaklaşık 24 civarındaki kuruluşun iş hacmini arttırarak gelişmesine ve rekabet gücünü yükseltmesini sağlayabilecektir. Ayrıca bu sayede de yaklaşık %70 i yurt dışından ithal edilen plastik boru hammaddesinin birim mamul için kullanımı daha az ve verimli kullanılabileceğinden ülke ekonomisine de ayrıca büyük katkı sağlayacaktır. [Düzenle] [Sil] 2009-Ç0227 - Mikro Taneli Ham Kolemanit İle Polipropilen Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi Ve Yurtiçi Tüketim Miktarının Arttırılması Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009 Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞAHİN Özbilgi: Plastik hammaddeler çeşitli yöntemlerle ürünlere dönüştürülürken nihai ürünün, önceleri sadece maliyetlerini azaltmak adına, günümüzde aynı zamanda da kalitesini iyileştirmek (var olan fiziksel, ısıl, elektriksel ve mekanik özelliklerini amaca uygun hale geliştirmek) için, şekillendirme esnasında ana plastiğe birtakım katkı ve/veya dolgu maddeleri ilave edilmektedir. Günümüzde konvansiyonel termoplastik malzemelerden üretilen ürünlerde de, bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak, mikro tane (partikül) boylu (ölçekli) kalsiyum karbonat, talk vs. gibi mineral maddeler kullanılmaktadır. Bor maddesi ve ürünlerinin katkı maddesi olarak kullanılabileceği konusunda son yıllarda sürdürülen birtakım araştırmalar ve pilot uygulamalar mevcuttur. Ancak, termoplastik malzeme ve ürünlerinde mikro tane boylu kolemanit gibi ham bor maddesinin katkı/dolgu maddesi olarak kullanılması veya kullanılabileceği konusuyla ilgili herhangi bir yayınlanmış çalışma ve alınmış patent tespit edilememektedir. Ayrıca, dünyada olduğu gibi ülkemizde de plastik sektörü tarafından, inşaat, ev, enerji, beyaz eşya, makina imalatı, otomotiv, kimya, tarım gibi iş kollarında tercih edilerek kullanılan plastik orijinli yarı mamul ve mamullerin yüzde 90’ının termoplastik hammaddelerden üretilmekte olduğu bilinmektedir. Buna rağmen termoplastiklerde katkı/dolgu maddesi olarak kullanılabilecek mikro tane boylu kolemanit miktarının üretim yöntemine göre optimizasyonu söz konusu olmadığı gibi bu konuda teknik bilgi birikimi de gelişmiş durumda değildir. Proje sonunda, mühendislik malzemelerinden yüksek özgün rijitlik (Elastisite Modulü/yoğunluk) ve özgün mukavemet (akma gerilmesi/yoğunluk) istendiği dikkate alındığında, kolemanit takviyeli termoplastik malzemelerin (veya mamullerin), saf (katkısız) malzemelere (veya mamullere) kıyasla hem yaklaşık 45oC ila 55oC daha düşük üretim sıcaklıklarında şekillendirilebilmesi hemde daha yüksek rijitlik (Elastisite Modulü) ve tokluk (kırılma direnci) göstermesi ile beraber boruların kısa süreli iç basınç performans özelliklerinde de iyileşme sağlanması öngörülmektedir. Bununla beraber Dokuzuncu Kalkınma Planı (9.K.P.) ‘nda belirtildiği üzere, hem bor ve ürünlerinin yurtiçi tüketiminin arttırılmasına, yeni kullanım alanlarının bulunmasına ve bu sayede bor madeninin ülke ekonomisine daha verimli bir şekilde katkısı hemde bor madeni ile plastik sektöründeki işletmelerin iş hacimlerini arttırmaları, gelişmeleri, rekabet güçlerini yükseltmeleri ve istihdamlarını arttırmaları sağlanabilecektir. Diğer taraftan 8. ve 9.K.P.’larındaki tespit ve öngörüler ışığında plastik sektörünün kullandığı plastik hammaddesinin en az %90’nının termoplastik olduğu ve bu hammaddenin yaklaşık %70’inin yurt dışından ithal edildiği bilindiğine ve Türkiye petrokimyasallar ithalatının 2015 yılında 10 milyar ABDdolarına ulaşması beklendiğine göre hammaddenin birim mamul için kullanımı daha az ve daha verimli kullanılabileceğinden ve daha düşük üretim sıcaklıklarında üretilebileceğinde ülke ekonomisine ve ekolojisine de ayrıca büyük katkı sağlanacaktır. Teklif edilen bu projede, enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon yöntemleriyle üretilen nihai ürüne farklı özellikler kazandırmak üzere takviye olarak katılacak olan ham bor madde(leri)nin termoplastik malzeme ve ürünlerin rijitliğine, tokluğuna ve kısa süreli iç basınç performans özelliklerine etkileri; literatürde yer alan çok az sayıdaki çalışmalar ve mevcut üretim, emniyet ve kalite standartları ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak deneysel olarak çalışılacaktır. Çalışmada en fazla üç farklı mikro tane boyuna sahip kolemanit gibi bir temel tip ham bor takviye maddesi polipropilen (PP) gibi de bir temel tip termoplastik hammaddesi kullanılacaktır. Farklı yüzde hacim (5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 ve 20 v.s. gibi) oranında kolemanit katkı/dolgu maddeli PP karışımlar (PP/kolemanit ve/veya PP/kolemanit/CaCO3, PP/kolemanit/talk ve/veya PP/kolemanit/CaCO3/talk v.s. gibi) farklı yönde (paralel) dönen çift vidalı ekstrüzyonda granül halde mamul hammaddesi olarak elde edilecektir. Bu şekilde üretilen takviyeli termoplastik hammaddesinden ilgili enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon mamullerinin standartlarında belirtilen ürünler imal edilecektir. Kolemanit takviye madde(leri)nin PP enjeksiyon kalıplama ürünleri olan çamaşır makinesi deterjan kutusu kapak gövdesinin (ÇMDKKG) ile boru ekleme parçasının (BEP) (fitting) ve ekstrüzyon ürünü olan boruların rijitliğine, tokluğuna ve ayrıca boruların kısa süreli iç basınç performans özelliklerine etkisi kolemanit takviye maddesinin mikro tane boyuna ve buna bağlı olarak ta % hacim ve/veya % ağırlık oranında kolemanit takviye maddesi miktarına bağlı olarak araştırılacaktır. Projede, 6 aylık 1. aşamada Teçhizat ve ekipmanlar ile hammaddelerin temini, çift vidalı ekstrüder de harmanlama ve enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon işlemleri gerçekleştirilecektir. 6 aylık 2. aşamada ilgili testler tatbik edilerek bor maddesinin mikro tane boyunun ve bor madde miktarının etkileri belirlenerek, en uygun mikro tane boyu ve kolemanit takviye oranı ve karışım tespit edilecektir. 6 aylık 3. aşamada ise fraktografik inceleme ile beraber mikro taneli ham kolemanit takviyeli malzemelerin saf (katkısız) polipropilen malzemelerin özellikleriyle karşılaştırmalı olarak belirlenecektir.
3) 2007/074 - Mineral Dolgu Maddeleri ile Poliolefin Boruların kısa ve uzun Süreli İç Basınç Performans özelliklerinin Optimizasyonu 105 M 220 NO'LU TÜBİTAK PROJESİNİN DEVAMI-2007/074
Süresi: 36 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Müh. Şenol ŞAHİN
Özbilgi: Plastik hammaddeler çeşitli yöntemlerle ürünlere dönüştürülürken nihai ürünün gerek maliyetlerini azaltmak gerekse kalitesini iyileştirmek için şekillendirme esnasında ana plastiğe birtakım katkı ve dolgu maddeleri de ilave edilirler. Polivinil klorür (PVC)’den üretilen ürünlerde bu katkılar dünyada olduğu gibi ülkemizde de yıllardır kullanılmaktadır. Poliolefin grubu plastiklerden olan polietilen (PE) ve polipropilen (PP) malzemelerden üretilen ürünlerde de bu katkıların kullanılabileceği konusunda son yıllarda sürdürülen birtakım araştırmalar ve pilot uygulamalar olmakla birlikte ülkemizde bu konuda teknik bilgi birikimi ve herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Teklif edilen bu projede, nihai ürüne farklı özellikler kazandırmak üzere PE ve PP boru malzemelerine katılacak olan mineral katkı ve dolgu maddelerinin poliolefin boruların kısa ve uzun süreli iç basınç performans özelliklerine etkileri araştırılacaktır. Ana polimer ile birlikte mineral katkı ve dolgu maddelerinin poliolefin borularında ekstrüzyon yöntemi ile imalatında kullanımları plastik borunun kısa ve uzun süreli iç basınç performans özelliklerine etkisi; literatürde yer alan çok az sayıdaki çalışmalar ve mevcut üretim, emniyet ve kalite standartları ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak deneysel olarak çalışılacaktır. Çalışmada en fazla üç farklı partikül büyüklüğüne veya şekline sahip kalsiyum karbonat (CaCO3) ve/veya talk gibi iki temel tip mineral katkı ve dolgu maddesi PE ve PP gibi iki temel tip poliolefin grubu boru hammaddesi kullanılacaktır. Farklı % hacim (5, 10, 20, 30, v.s. gibi) oranında mineral katkı ve dolgu maddeli PE ve PP karışımlar (PE/CaCO3, PE/Talk, PE/CaCO3/Talk, PP/CaCO3, PP/Talk ve PP/CaCO3/Talk) farklı yönde (paralel) dönen çift vidalı ekstrüzyonda granül halde boru hammaddesi olarak elde edilecektir. Bu şekilde üretilen katkılı ve dolgulu poliolefin hammaddesinden ilgili boru standartlarında belirtilen çap/et kalınlığı (D/t) oranında borular ekstrüzyon yöntemi ile imal edilecektir. Mineral katkı ve dolgu maddelerinin (bundan böyle sadece ya katkı yada dolgu maddesi ifadesi kullanılacaktır) PE ve PP boruların kısa ve uzun süreli iç basınç performans özelliklerine etkileri mineral dolgu maddesinin partikül büyüklüğüne veya şekline ve bunlara bağlı olarak ta % hacim ve/veya % ağırlık oranında mineral dolgu maddesi miktarına bağlı olarak araştırılacaktır. Ekstrüzyonda farklı (D/t) oranlarında elde edilen borulara; - farklı ortam sıcaklıklarında statik iç basınç deneyi uygulanarak borunun çevresel gerilmesi ile Basınç-Sıcaklık-Zaman (Regrasyon) Eğrileri belirlenecek ve arı poliolefin borularla karşılaştırılarak mineral dolgu maddesinin partikül büyüklüğüne veya şekline ve bunlara bağlı olarak ta % hacim ve/veya % ağırlık oranında mineral dolgu maddesi miktarına bağlı etkileri araştırılacaktır. Ayrıca mineral dolgulu PE ve PP boruların uzun süreli iç basınç performans özelliklerinin; - depolama (camsı geçiş sıcaklığının altında ve üstünde gün ışığı tesiri olmayan iki farklı ortamda) ve - korozyon (kullanım yerlerine göre farklı sıvı ortamlarında)yaşlanma zamanlarına bağlı olarak değişimleri araştırılacaktır ve saf poliolefin grubu borularla karşılaştırılarak yorumlanacaktır. Proje sonunda, hem poliolefin grubu boruların kısa ve uzun süreli iç basınç performans özelliklerine CaCO3 ve/veya talk gibi iki farklı tip mineral dolgu maddesinin etkisi ile bu etkilerin mineral dolgu maddesinin partikül büyüklüğüne veya şekline ve bunlara bağlı olarak ta % hacim ve/veya % ağırlık oranında mineral dolgu maddesi miktarına bağlı olarak değişimleri hem de mineral dolgulu poliolefin grubu boruların Basınç-Sıcaklık-Zaman Eğrileri belirlenmiş olunacaktır. Bununla beraber bu proje Ülkemizdeki plastik boru üretici ve kullanıcılarının yanında plastik işleme sektöründe faaliyet gösteren birçok hammadde ve mamul üreticisi ile ithalatçılar için boru ve mamullerinin fiziksel özelliklerini, özel ihtiyaçlara uydurabilmek, maliyet/iş başarı indisini optimize etmek ve işlemeyi geliştirebilmenin yanında boru ve mamulünün fiyatını ayarlamadaki temel bilgileri sunacaktır. İlave olarak Sekizinci Kalkınma Planında da belirtildiği üzere Ülkemizde bulunan toplam rezervi yüz milyonlarca ton olan kaliteli kalsit ile 106.000 tonu görünür toplam rezervi 1.158.000 ton olan talk yataklarının ülke ekonomisine daha verimli bir şekilde katkısını ve kalsit yataklarında üretim yapan yaklaşık 20 ve talk yataklarında ilkel metotlarla üretim yapan yaklaşık 24 civarındaki kuruluşun iş hacmini arttırarak gelişmesine ve rekabet gücünü yükseltmesini sağlayabilecektir. Ayrıca bu sayede de yaklaşık %70 i yurt dışından ithal edilen plastik boru hammaddesinin birim mamul için kullanımı daha az ve verimli kullanılabileceğinden ülke ekonomisine de ayrıca büyük katkı sağlayacaktır.
4) 2009-Ç0227 - Mikro Taneli Ham Kolemanit İle Polipropilen Malzemelerin Mekanik Özelliklerinin Geliştirilmesi Ve Yurtiçi Tüketim Miktarının Arttırılması (Destekleyen Kurum: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü-BOREN)-2009-Ç0227
Süresi: 18 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Tülin ŞAHİN
Özbilgi: Plastik hammaddeler çeşitli yöntemlerle ürünlere dönüştürülürken nihai ürünün, önceleri sadece maliyetlerini azaltmak adına, günümüzde aynı zamanda da kalitesini iyileştirmek (var olan fiziksel, ısıl, elektriksel ve mekanik özelliklerini amaca uygun hale geliştirmek) için, şekillendirme esnasında ana plastiğe birtakım katkı ve/veya dolgu maddeleri ilave edilmektedir. Günümüzde konvansiyonel termoplastik malzemelerden üretilen ürünlerde de, bilinçli ve/veya bilinçsiz olarak, mikro tane (partikül) boylu (ölçekli) kalsiyum karbonat, talk vs. gibi mineral maddeler kullanılmaktadır. Bor maddesi ve ürünlerinin katkı maddesi olarak kullanılabileceği konusunda son yıllarda sürdürülen birtakım araştırmalar ve pilot uygulamalar mevcuttur. Ancak, termoplastik malzeme ve ürünlerinde mikro tane boylu kolemanit gibi ham bor maddesinin katkı/dolgu maddesi olarak kullanılması veya kullanılabileceği konusuyla ilgili herhangi bir yayınlanmış çalışma ve alınmış patent tespit edilememektedir. Ayrıca, dünyada olduğu gibi ülkemizde de plastik sektörü tarafından, inşaat, ev, enerji, beyaz eşya, makina imalatı, otomotiv, kimya, tarım gibi iş kollarında tercih edilerek kullanılan plastik orijinli yarı mamul ve mamullerin yüzde 90’ının termoplastik hammaddelerden üretilmekte olduğu bilinmektedir. Buna rağmen termoplastiklerde katkı/dolgu maddesi olarak kullanılabilecek mikro tane boylu kolemanit miktarının üretim yöntemine göre optimizasyonu söz konusu olmadığı gibi bu konuda teknik bilgi birikimi de gelişmiş durumda değildir. Proje sonunda, mühendislik malzemelerinden yüksek özgün rijitlik (Elastisite Modulü/yoğunluk) ve özgün mukavemet (akma gerilmesi/yoğunluk) istendiği dikkate alındığında, kolemanit takviyeli termoplastik malzemelerin (veya mamullerin), saf (katkısız) malzemelere (veya mamullere) kıyasla hem yaklaşık 45oC ila 55oC daha düşük üretim sıcaklıklarında şekillendirilebilmesi hemde daha yüksek rijitlik (Elastisite Modulü) ve tokluk (kırılma direnci) göstermesi ile beraber boruların kısa süreli iç basınç performans özelliklerinde de iyileşme sağlanması öngörülmektedir. Bununla beraber Dokuzuncu Kalkınma Planı (9.K.P.) ‘nda belirtildiği üzere, hem bor ve ürünlerinin yurtiçi tüketiminin arttırılmasına, yeni kullanım alanlarının bulunmasına ve bu sayede bor madeninin ülke ekonomisine daha verimli bir şekilde katkısı hemde bor madeni ile plastik sektöründeki işletmelerin iş hacimlerini arttırmaları, gelişmeleri, rekabet güçlerini yükseltmeleri ve istihdamlarını arttırmaları sağlanabilecektir. Diğer taraftan 8. ve 9.K.P.’larındaki tespit ve öngörüler ışığında plastik sektörünün kullandığı plastik hammaddesinin en az %90’nının termoplastik olduğu ve bu hammaddenin yaklaşık %70’inin yurt dışından ithal edildiği bilindiğine ve Türkiye petrokimyasallar ithalatının 2015 yılında 10 milyar ABDdolarına ulaşması beklendiğine göre hammaddenin birim mamul için kullanımı daha az ve daha verimli kullanılabileceğinden ve daha düşük üretim sıcaklıklarında üretilebileceğinde ülke ekonomisine ve ekolojisine de ayrıca büyük katkı sağlanacaktır. Teklif edilen bu projede, enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon yöntemleriyle üretilen nihai ürüne farklı özellikler kazandırmak üzere takviye olarak katılacak olan ham bor madde(leri)nin termoplastik malzeme ve ürünlerin rijitliğine, tokluğuna ve kısa süreli iç basınç performans özelliklerine etkileri; literatürde yer alan çok az sayıdaki çalışmalar ve mevcut üretim, emniyet ve kalite standartları ile ilgili ulusal ve uluslararası standartlar dikkate alınarak deneysel olarak çalışılacaktır. Çalışmada en fazla üç farklı mikro tane boyuna sahip kolemanit gibi bir temel tip ham bor takviye maddesi polipropilen (PP) gibi de bir temel tip termoplastik hammaddesi kullanılacaktır. Farklı yüzde hacim (5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5 ve 20 v.s. gibi) oranında kolemanit katkı/dolgu maddeli PP karışımlar (PP/kolemanit ve/veya PP/kolemanit/CaCO3, PP/kolemanit/talk ve/veya PP/kolemanit/CaCO3/talk v.s. gibi) farklı yönde (paralel) dönen çift vidalı ekstrüzyonda granül halde mamul hammaddesi olarak elde edilecektir. Bu şekilde üretilen takviyeli termoplastik hammaddesinden ilgili enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon mamullerinin standartlarında belirtilen ürünler imal edilecektir. Kolemanit takviye madde(leri)nin PP enjeksiyon kalıplama ürünleri olan çamaşır makinesi deterjan kutusu kapak gövdesinin (ÇMDKKG) ile boru ekleme parçasının (BEP) (fitting) ve ekstrüzyon ürünü olan boruların rijitliğine, tokluğuna ve ayrıca boruların kısa süreli iç basınç performans özelliklerine etkisi kolemanit takviye maddesinin mikro tane boyuna ve buna bağlı olarak ta % hacim ve/veya % ağırlık oranında kolemanit takviye maddesi miktarına bağlı olarak araştırılacaktır. Projede, 6 aylık 1. aşamada Teçhizat ve ekipmanlar ile hammaddelerin temini, çift vidalı ekstrüder de harmanlama ve enjeksiyon kalıplama ve ekstrüzyon işlemleri gerçekleştirilecektir. 6 aylık 2. aşamada ilgili testler tatbik edilerek bor maddesinin mikro tane boyunun ve bor madde miktarının etkileri belirlenerek, en uygun mikro tane boyu ve kolemanit takviye oranı ve karışım tespit edilecektir. 6 aylık 3. aşamada ise fraktografik inceleme ile beraber mikro taneli ham kolemanit takviyeli malzemelerin saf (katkısız) polipropilen malzemelerin özellikleriyle karşılaştırmalı olarak belirlenecektir.