15 Temmuz 2020 | Çarşamba
 
Gruplar

Flow Sitometri Laboratuvarı

Süspansiyon haline getirilmiş hücrelrin yüzey veya intraselüler yerleşimli, çok sayıdaki antijenik yapılarının, florokrom işaretli monoklonal antikorlar kullanılarak çok yüksek hızda tek tek sayılarak, biyofiziksel ve biyokimyasal yönleri ile değerlendirilmesi, ayrıştırılması çok parametreli şekilde incelemeleri bu laboratuvarda yapılmaktadır. Laboratuvarımızda Üniversitemizin Klinik bölümlerine başvuran hastalarımızda Periferik kan, kemik iliği, BAL vb. vücut sıvılarında çalıştığımız çeşitli paneller bulunmaktadır ki bunlar: Akut Lösemi (Erişkin) paneli, Akut Lösemi (Pediatri) paneli, Kronik Lösemi paneli, İmmun yetmezlik paneli, İmmun yetmezlik (kadın doğum) paneli, Bal paneli, HLA-B27 paneli, T hücre paneli, B hücre paneli, NK hücre paneli, Trombosit paneli, Blast paneli, Myeloid Panelidir. Bunun dışında cihazımızla immünofenotipik kök hücre karakterizasyonu, Apoptoz, DNA Cycle Test gibi birçok çalışma yapılabilmektedir. İletişim Tel: 02623038838

Hayvan Kök Hücre Laboratuvarı

Çeşitli hayvan doku ve organlarından (pankreas, adipoz doku, beyin, diş pulpası, kemik iliği, ovaryum, testis, plasenta ve kordon kanı gibi) mezenkimal kök hücre izolasyonu kültürü ve karakterizasyon işlemlerini gerçekleştirmek üzere dizayn edilmiştir. Ayrıca hayvan dokusu kaynaklı tüm hücre izolasyonları ve kültürlerinin yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Bunun yanında hayvan kaynaklı embriyonik kök hücre izolasyonu ve kültürü ve bunun eldesine yönelik gamet, embriyo kültürüne yönelik olanaklara da sahiptir. İletişim Tel: 0262 3038815

İmmunhistokimya Laboratuvarı

Çeşitli insan ve hayvan doku ve organlarından (adipoz doku, diş pulpası, dental ligament, kemik iliği, plasenta, amnion sıvısı ve deri gibi) izole edilen mezenkimal kök hücre ve diğer tip hücre kültürlerinin ve doku kesitlerinin immünohistokimyasal işaretlemeleri (immünfloresan ve immünhistokimya yöntemleriyle) yapılmaktadır. Ayrıca histokimyasal boyamalar da (Alizarin Red, Oil Red O vb) uygulanmaktadır. İletişim Tel: 0262 303 8839

İnsan Kök Hücre Laboratuvarı

Çeşitli insan doku ve organlarından (adipoz doku, diş pulpası, dental ligament, kemik iliği, plasenta, amnion sıvısı ve deri gibi) mezenkimal kök hücre izolasyonu kültürü ve karakterizasyon işlemlerini gerçekleştirmek üzere dizayn edilmiştir. İletişim Tel: 02623038814

Kriyoprezervasyon Ünitesi

Çeşitli insan yada hayvan doku ve organlarından (adipoz doku, diş pulpası, dental ligament, kemik iliği, plasenta, amnion sıvısı ve deri gibi) elde edilen mezenkimal kök hücre dizilerinin, çeşitli kanserli dokulardan izole edilmiş kanser hücrelerinin dondurulup saklanması ve arşivlenmesi gerçekleştirilmektedir. İletişim Tel: 02623038817

Mikroskobi Ünitesi

İmmunhistokimyasal, immunfloresan ve histokimyasal olarak boyanmış ve işaretlenmiş parafin doku kesitleri, hücre kültürü lamlarında hazırlanmış hücre kültürü materyallerinin mikroskobik incelemelerinin gerçekleştirildiği ve görüntülendiği bir birimdir. İletişim Tel: 0262 303 8816

Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Laboratuarımızda temel olarak tanımlama, farklarını karakterize etme ve farklı hücre yolaklarını anlamaya yönelik değişik kaynaklardan izole edilmiş mezenkimal kök hücrelerinin gen ekspresyonlarına ve üretilen proteinlere bakılmaktadır. Bunlara ek olarak telomer ve telomeraz aktivitesinin kök hücre ile olan ilgisini daha iyi ortaya koyma çabalarımız devam etmektedir. Gen transferi ile kök hücrelere farklı özellikler kazandırmak (ör. GFP ile işaretleme), gen ifadelerinin susturulması veya farklılaşmalarını sağlamak yürüttüğümüz diğer çalışmalarımızdır. İletişim Tel: 02623038817