10 Ağustos 2020 | Pazartesi
 
1) - Nüks ile seyreden multipl skleroz hastalarında, İnterferon-beta 1a’nın (Rebif ) açık kalibratör kolu olarak kullanıldığı, körlenmiş-değerlendiricili, teriflunomid etkinlik ve güvenliliğini araştırmak için çok merkezli, çift-kör, parelel-gruplu, plasebo- kontrollü bir çalışma.
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ
Özbilgi: Faz III Uluslararası
2) - Parkinson hastalığı ile ilişkili hafiften ortaya değişen düzeyde demansı (PDD) olan hastalarda Exelon kapsül ve transdermal flasterin PD’nin altta yatan motor semptomlarının kötüleşmesi üzerindeki uzun vadeli etkisini değerlendirmek için 76 haftalık prospektif açık etiketli çok merkezli bir çalışma
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Pervin İşeri
Özbilgi: U.arası Faz IIIB
3) - Kardiyovasküler ve renal olaylar açısından yüksek risk taşıyan tip II diyabetli hastalarda geleneksel tedaviye ilave olarak verilen aliskirenin kardiyovasküler ve renal morbidite ve mortaliteyi azaltıp azaltmadığını belirlemek üzere gerçekleştirilen randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir parelel grup çalışması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2007
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç. Dr. Betül Kalender
Özbilgi: faz III Uluslararası
4) - İnsülin tedavisiyle glisemik Kontrolün yetersiz olduğu Tip 2 Diyabetli hastalarda MK-0941' in incelendiği Faz II a , çok merkezli, randomize, çift-kör, plasebo kontrollü klinik çalışma
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Doç Dr.İlhan Tarkun
Özbilgi: Faz IIa Uluslararası
5) - OAD ilaçlarla birlikte veya tek başına,günde bir kere veya iki kere,hazır karışım insülin veya hastanın hazırladığı karışım insülin rejimiyle uygun glisemik kontrol sağlanamayan tip 2 diyabetli gönüllülerde ,metformin,DPP-4 inhibitörü ve pioglitazon ile birlikte veya tek başına, günde iki kere çözünebilir insülin analog kombinasyonu (SIAC) uygulanması ile,günde iki kere bifazik insülin aspart 30 (BIAsp) uygulamasının etkinliğinin ve güvenliliğinin kıyaslandığı ;26 haftalık,randomize,açık etiketli,iki kollu,paralel grup,hedefe yönelik tedavi çalışması-
Süresi: 10 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof.Dr.Berrin Çetinarslan
Özbilgi: Faz III a Uluslararası
6) - Akut Bipolar Depresyonlu Hastaların Tedavisinde, Uzamış Salınımlı Ketiapin Fumarat(Seroquel XRTM) tabletin Tekli Tedavi veya Lityumla Kombinasyon Halinde uygulanmasının Etkinliliği ve Güvenliliğini karşılaştırmada Çok Merkezli, Randomize Bir Çalışma
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. A.Tamer Aker
Özbilgi: Faz III Uluslararsı
7) - Kronik kalp yetmezliği(NYHA Sınıf II-IV) bulunan hastalarda enapril monoterapisiyle karşılaştırılmalı olarak aliskiren monoterapisi ve aliskiren / enalapril kombinasyonu tedavisinin morbidite ve mortalite açısından etkinlik ve güvenliliğini değerlendiren çok merkezli,randomize,çift-kör,paralel gruplu,aktif-kontrollü bir çalışma
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: Diğer » Sorumlusu: Prof. Dr. Dilek Ural
Özbilgi: Faz III Uluslararası