8 Ağustos 2020 | Cumartesi
 
1) 2004-53 - Kocaeli Bölgesinde Atmosferik Ağır Metal Çökeliminin Kara Yosunu ve Likenler Kullanarak İzlenmesi.
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
Özbilgi: Bu çalışma kapsamında Kocaeli ili çevresindeki atmosferik ağır metal çökelimi biyomonitör organizmalar olan likenler ve kara yosunları yardımıyla saptanmıştır. Yeryüzünde çok geniş bir yayılımı olan likenler ve kara yosunları, kimyasal hava kirliliğini kalitatif ve kantitatif saptamada özel yeri olan canlılardır. Geniş yüzey alanlarına sahiptirler, onları atmosferik etkilerden koruyucu tabakaları ve gerçek kökleri yoktur. Bu sebeplerden dolayı en küçük atmosferik değişimlere dahi duyarlıdırlar. Atmosferik çökelimle yüzeylerine ulaşan metalleri bünyelerinde biriktirdiklerinden dolayı biyomonitör organizma olarak tercih edilmiştir. Bu çalışmada biyoindikatör organizmalar kullanarak Kocaeli ili çevresinde meydana gelen atmosferik ağır metal çökeliminin alansal dağılımını ve seviyeleri tespit edilmiş ve potansiyel kirletici kaynakları belirlemiştir. Biyoizleme çalışmaları Kocaeli ilinin sanayileşmiş (Dilovası, Körfez), kentsel ve kırsal(Yuvacık, Bahçecik ve Umuttepe) kesimlerinde bulunan 11 istasyonda yürütülmüştür. Bu çalışmada ayrıca gelecekte yürütülecek hava kalitesi izleme çalışmaları için referans olacak bölgedeki ağır metal çökeliminin taban seviyeleri belirlenmiştir.
2) 103Y143 - Karstik ortamlarda arsenik ve krom ağır metallerinin taşınımı ve tutunumu
Süresi: 30 Ay » Başlangıç Tarihi: 2004
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
Özbilgi: Krom(VI) ve arsenik dünyada birçok kirlenmiş sahada yaygın olarak bulunan toprak ve yeraltı suyu kirleticileridir. Oldukca yüksek toksisiteleri ve kanserojen olmalarından dolayı çevreye bırakıldıklarında insan sağlığı için ciddi bir risk teşkil etmektedirler. Bu çalışmada, kirlenme riski yüksek bir karst akifer sistemi üzerindeki alkali örtü toprağında Cr(VI) ve As(V) türlerinin taşınma ve tutunma davranışları ortaya konulmuştur.
3) 104Y063 - Karst Akifer Ortamlarında DNAPL Kirliliğinin Temizlenmesi: Potasyum Permanagatlı Yerinde Kimyasal Oksidasyon Teknolojisinin Performansı
Süresi: 48 Ay » Başlangıç Tarihi: 2005
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
Özbilgi: Karst akifer sistemleri kendilerine özgü hidrolik özelliklerinden dolayı klasik akifer sistemlerine göre DNAPL kirlenmesine daha kolay maruz kalmaktadırlar. Yeraltı (karst kondüitleri) ve yerüstü karst yapılarının(dolin, düdenler, kaybolan nehirler) iyi gelişmiş çatlak ağları yardımıyla doğrudan birbirlerine bağlı olabilmeleri, karst su kaynakların hızlıca kirlenmesine ve geniş alanlara yayılmasına neden olmaktadır. Bir çok kirlenmiş karst atık sahalarında, kirletiçilerin ana kütlesinin (DNAPL) regolit içerisinde yada regolit/karbonat ana kaya kontağında yeraldığı bilinmektedir . Bu kaynak zonları uzun vadede karst su kaynakları için potansiyel bir tehlike oluşturmaktadır . Bu projede DNAPL kaynak zonlarının yok edilmesinde potansiyel arz eden; potasyum permanganat injeksiyonuna dayanan kimyasal oksidasyon teknolojisinin etkinliği ortaya konulmuştur.
4) 107G013 - Sapanca Gölünün Öncelikli Kirlilik Kaynaklarına Özgü Kontrol Teknolojilerinin Araştırılıp Geliştirilerek Göl Havzası İçin Uyarlanması
Süresi: 24 Ay » Başlangıç Tarihi: 2008
Destekleyen Kurum: TÜBİTAK » Sorumlusu: TÜBİTAK
Özbilgi: Proje kapsamında çevre iller için önemli bir içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölünün drenaj alanı içerisindeki yaraltısuyu dolaşımı, potansiyeli , akifer sistemlerinin göl ile olan ilişkileri ve yeraltısuyunun göl su bütçesindeki payı klasik ve izotop teknikleri ile araştırılmaktadır.
5) 2009/010 - Jeoloji Mühendisliği Bölümü ICP-MS Altyapı Geliştirme Projesi
Süresi: 12 Ay » Başlangıç Tarihi: 2009
Destekleyen Kurum: KOÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi » Sorumlusu: Doç. Dr. İrfan Yolcubal
Özbilgi: Analitik çalışmalar birçok disiplinde olduğu gibi yer bilimlerinde de önemli bir yer tutmaktadır. Veri üretmek, veriyi bilgiye ve ürüne dönüştürmenin en temel aşamasını olan analitik çalışmalarda ARGE kurumlarının ve Üniversitelerin alt yapılarının yeterliliği oldukça önemlidir. Bu projenin ana amacı eser element analizinde günümüzde artık standart bir analitik teknik olan ICP-MS cihazını bölümümüzün bünyesine katarak bölümümüzde, üniversitemizde ve sanayide yürütülen projeleri desteklemek, disiplinler arası yeni projeler üretmek ve üniversitemizin bilimsel arenada tanıtımını sağlamaktır. Genç araştırmacıların yeni analitik yöntemler konusunda eğitilmesi, kurulma aşamasında olan ICP-MS laboratuarının diğer önemli hedefleri arasındadır. .